گرانترین نوع زعفران کدام است
16 تیر

گرانترین نوع زعفران زعفران سوپرنگین صادراتی اتویی است

4 عاملی که باعث گرانتر شدن زعفران سوپر نگین اتویی می شود

1: زمان برداشت و انتقال به کارگاه

گل زعفران حتما قبل از طلوع خورشید باید برداشت شود و در سبد های مخصوصی خودش ریخته شود(برای جلوگیری از فشرده شدن)

برای انتقال به کارگاه از ماشین یخچال دار استفاده شود

2: زمان جدا کردن زعفران از گل

زمان جدا سازی  باید زعفران های که قلم درشت تری نسبت به بقیه زعفران ها دارن جدا کنیم که همین موضوع مستلزم هزینه بیشتری است و از طرفی زعفرانی که قلم ضعیفتری دارند به قیمت پایینتری به فروش میرسد که این جبران هزینه از با افزایش قیمت زعفران سوپرنگین انجام میشود

3:خشک کردن زعفران:

برای خشک کردن زعفران سوپر نگین از دستگاه استفاده میشود که این با هزینه همراه است .

به ازای هر کیلو  زعفران که خشک شود(در سال 1403 بین 700/000 تا 1/200/000 تومان) هزینه دارد

4: سورت کردن زعفران :

در زمان  فرایند خشک کردن مقدار از زعفران در طی این جابه جای شکسته شده که این زعفران از زعفران سالم جدا مشود و همین موضوع باعث افزایش قیمت شده

7 ویژگی زعفران سوپر نگین اتویی:

1: کلاله بسیار درشت و پهن است

2:رنگ روشنی دارد (بعضی از زعفران های سوپر نگین رنگ تیره تری دارند که به دلیل عدم توانایی اوپراتور در زمان خشک کردن از رنگ روشن به تیره تغییر رنگ می دهد)

3:کلاله ها کامل از هم جدا شده است

4: انتهای کلاله ها سفید نیست

6: عطر متفاوت و کمتری نسبت به زعفران سرگل و دخترپیچ دارد

7: در بین تمام زعفران ها بالاترین رنگدهی را دارد