عیار زعفران چیست
21 خرداد

به میزان رنگ‌دهی زعفران عیار زعفران گفته میشود.

که هر چقدر میزان رنگ‌دهی بیشتری داشته باشد یعنی عیار بالاتری دارد.

بعضی از نکات هست که اگه در زمان برداشت و جمع آوری رعایت شود زعفران عیار بیشتری خواهد داشت

4 موردی که برای حفظ عیار بیشتر زعفران باید رعایت شود

1: برداشت در سحر انجام شود قبل از طلوع خورشید(این باعث میشود که گل زعفران غنچه بماند و عطر خودش را بیشتر حفظ کند)

2: زعفران در همان روز از گل جدا شود

3: در زمان خشک کردن از طور استفاده شود و در سایه خشک شود

4: از ظرف فلزی برای نگهداری استفاده شود

البته مکان کشت زعفران در عیار آن تاثیر دارد بعضی از مناطق شاید میزان برداشت بالای داشته باشند ولی عیار زعفران آن منطقه به دلیل آب و هوای  نامناسب نسبت به دیگر مناطق پایین تر است

معروفیت زعفران قائنات به دلیل عیار بالای آن است و دلیل بالا بودن عیار آب و هوا و خاک مناسب برای کشت این محصول و تجربه بالای کشاورزان این منطقه